Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Kim Minten: de eenmanszaak Kim Minten, statutair gevestigd te Soest en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 61816108.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Kim Minten een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die Kim Minten voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het bieden van ondersteuning aan ondernemers door onder andere technische ondersteuning bij het ontwikkelen van online leeromgevingen en het onderhouden van websites, academies en online leeromgevingen. Tevens de verkoop van (Canva) templates.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Kim Minten en klant krachtens welke Kim Minten de dienst zal uitvoeren.

1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.8. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Kim Minten.

1.9. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Kim Minten worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.10. Website: www.kimminten.nl

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Kim Minten gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging dan wel een akkoord via de e-mail, verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Kim Minten en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Kim Minten zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Offertes van Kim Minten zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.2. Kim Minten zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief van Kim Minten met een vooraf geschat aantal uren/tarief.

3.3. De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.4. Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Kim Minten afhangt van feedback of input van de klant, is Kim Minten nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Kim Minten is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.

3.5. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Kim Minten het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.6. Kim Minten behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% aan de klant te factureren alvorens zij de opdracht gaat uitvoeren.

3.7. Alle door Kim Minten gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw en overige vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.8. De klant is gehouden tot betaling van de reiskosten welke door Kim Minten worden gemaakt ten behoeve van het uitvoeren van haar diensten. De vergoeding bedraagt €0,30 ex btw per kilometer. Reisuren worden tevens in rekening gebracht.

3.9. Kim Minten behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

3.10. Kim Minten is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

3.11. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Kim Minten zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde offerte, aanbod of welke overeenkomst dan ook, dan is Kim Minten bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Kim Minten verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Kim Minten binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.

4.4. Kim Minten heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Kim Minten zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met Kim Minten wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij bij ontbinding van de overeenkomst overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.

4.7 Een losse (spar- of strategie)sessie kan tot 24 uur voor aanvang van de sessie kosteloos worden verplaatst. Bij verplaatsing binnen 24 uur, het voor de tweede keer verplaatsen van dezelfde sessie, het binnen 24 uur voor aanvang annuleren van de sessie of niet-tijdig aanwezig zijn (tot 10 min na start sessie) wordt de volledige sessie alsnog in rekening gebracht, of wanneer deze al is voldaan wordt deze niet gerestitueerd. In geval van een traject komt de sessie te vervallen. 

4.8. Indien Kim Minten, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Kim Minten gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Kim Minten in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Kim Minten uitgevoerde werk te vergoeden.

4.9. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van klant. Kim Minten zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR KIM MINTEN

5.1. Kim Minten garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Kim Minten spant zich in om de gegevens die Kim Minten voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Kim Minten met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. Kim Minten is gerechtigd om voor promotionele doeleinden zoals reviews de gegevens (naam, bedrijfsnaam en functie) van de klant te publiceren op de website van Kim Minten en/of overige promotionele uitingen van Kim Minten.

5.5. Kim Minten streeft ernaar alle ondersteuning online te laten plaatsvinden. Indien nodig zorgt Kim Minten voor een locatie waar de ondersteuning kan plaatsvinden in geval van offline ondersteuning. Indien de klant kenbaar maakt de ondersteuning op een andere locatie te willen laten plaatsvinden, kan er in overleg met Kim Minten een andere afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze andere locatie zijn voor rekening van de klant.

5.6. Kim Minten spant zich in om te zorgen dat de klant gebruik kan maken van het platform waarop de online leeromgevingen beschikbaar zijn. Kim Minten verschaft echter geen enkele garantie dat het betreffende platform nimmer in onbruik geraakt en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor het niet bereikbaar zijn van het platform.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Kim Minten te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Kim Minten onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Kim Minten om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Kim Minten zijn verstrekt, heeft Kim Minten het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Kim Minten steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.

6.5. Bij klachten over de door Kim Minten geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Kim Minten binnen 14 dagen na levering van de dienst. De klant vrijwaart Kim Minten één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Kim Minten nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Kim Minten niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

6.7. Wanneer Kim Minten inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Kim Minten is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.

6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Kim Minten tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

6.9. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book of online cursus/coaching of een digitaal template te ruilen en/of te retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant direct toegang tot zijn/haar aankoop en vervalt het recht tot herroeping. Daarnaast is het recht van herroeping is te allen tijde uitgesloten aangezien de klant altijd een zakelijke opdrachtgever is.

6.10. Na akkoord op de offerte dient binnen 3 maanden gestart te worden met de overeengekomen werkzaamheden.

Indien de klant Kim Minten niet binnen 3 maanden in de gelegenheid stelt met de werkzaamheden te beginnen, is Kim Minten gerechtigd te opdracht eenzijdig te beëindigen. De aanbetaling wordt niet aan de klant geretourneerd en de restantbetaling komt te vervallen.

6.11. Kim Minten is niet gehouden tot het maken van back-ups van de door de klant aangeleverde informatie en/of de bestaande website/academie/online leeromgeving. Het is derhalve de verantwoordelijkheid van de klant om back-ups te maken van de opgeslagen informatie waar Kim Minten toegang toe heeft. Kim Minten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de teloorgang van informatie. Deze bepaling komt te vervallen zodra de klant een onderhoudsabonnement heeft afgenomen.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door Kim Minten te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door Kim Minten opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.

7.2. Een door Kim Minten vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Kim Minten niet van rechtswege in verzuim.

7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Kim Minten, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Kim Minten mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.5. Aan de leveringsplicht van Kim Minten zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Kim Minten geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door Kim Minten verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Kim Minten besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Kim Minten besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.

8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van de volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.7. In bovenstaande gevallen heeft Kim Minten voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.8. De klant gaat er mee akkoord dat Kim Minten elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Kim Minten zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.

8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Kim Minten verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Kim Minten kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Kim Minten een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

8.10. Alle door Kim Minten geleverde producten en diensten blijven eigendom van Kim Minten totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Kim Minten zijn voldaan.

8.11. Indien de betaling plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de klant, vanwege een door de klant verkeerd opgegeven rekeningnummer of door een stornering van het bedrag, dan is de klant €15,- administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde automatische incasso. De klant is en blijft verplicht de tot dan toe openstaande facturen te voldoen.

8.12. In aanvulling op artikel 8.11 is de klant, wanneer hij/zij een melding maakt van een onterechte incasso en de incasso wel degelijk terecht is, €65,- ex btw aan Kim Minten verschuldigd.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, onderzoeken, rapporten, strategieën alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Kim Minten tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door Kim Minten geleverde diensten en/of producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website van Kim Minten, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Kim Minten en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Kim Minten.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Kim Minten ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Kim Minten, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Kim Minten is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Kim Minten plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Kim Minten vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.6. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.7. Bij inbreuk heeft Kim Minten recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen Kim Minten en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Kim Minten kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals geadviseerd door Kim Minten.

10.3. Indien Kim Minten onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €250,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Kim Minten uitkeert.

Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.

10.4. In aanvulling op artikel 10.3 is Kim Minten dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kim Minten aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Kim Minten toegerekend kunnen worden:
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.5. Kim Minten sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Kim Minten geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Kim Minten.

10.6. Kim Minten is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.7. Klant vrijwaart Kim Minten voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan klant geleverde producten en diensten van Kim Minten.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

11.1. Kim Minten is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Kim Minten is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Kim Minten weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Kim Minten kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Kim Minten een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Kim Minten onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Kim Minten, transportmoeilijkheden, brand, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij Kim Minten, wanprestatie door leveranciers van Kim Minten waardoor Kim Minten haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Kim Minten of diens leveranciers.

11.5. Bij overmacht heeft Kim Minten ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Kim Minten in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel klant als Kim Minten, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 12.3 kan Kim Minten de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Kim Minten voortvloeiende verplichting;
 • klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Kim Minten;
 • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

12.5. Kim Minten zal wegens een beëindiging, zoals bepaald in dit artikel, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.6. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Kim Minten vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.7. Kim Minten behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Kim Minten overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. Kim Minten zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Kim Minten in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Kim Minten worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Kim Minten aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Kim Minten.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Kim Minten te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Kim Minten, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN STRIPPENKAARTEN EN LIVEDAGEN KIM MINTEN

14.1 Kim Minten biedt verschillende strippenkaarten aan. De klant kan deze strippenkaart(en) afsluiten per e-mail dan wel bestellen via de website.

14.2 De strippenkaart kan voor 1/2/3/4/5 of 6 uur worden afgenomen.

Kim Minten houdt vervolgens een urenregistratie bij. De klant kan Kim Minten te allen tijde verzoeken om de urenregistratie aan de klant te overleggen.

14.3 De strippen op de strippenkaart gaan per 5 minuten.

14.4 De strippenkaarten zijn maximaal 1 jaar geldig, restitutie van de openstaande strippen is niet mogelijk.

14.5. Kim Minten organiseert livedagen en workshops waarvoor op basis van reservering tickets aangeschaft kunnen worden. Restitutie van de door de klant aangeschafte ticket(s) voor een van de livedagen, cursussen of workshops van Kim Minten is uitgesloten. De klant behoudt het recht op deelname voor een andere datum of er wordt in overleg met de klant naar een passende oplossing gezocht.

14.6. Kim Minten behoudt zich het recht voor deelnemers te verwijderen bij livedagen, cursussen of workshops indien de deelnemers door het gedrag een livedag, cursus of workshop belemmeren. Restitutie van betaalde gelden is daarbij uitgesloten.

14.7. Kim Minten is gerechtigd de livedag, cursus of workshop te annuleren indien er niet voldoende deelnemers zijn. De klant zal het betaalde factuurbedrag binnen 14 dagen gerestitueerd krijgen tenzij direct door Kim Minten een andere datum bekend wordt gemaakt.

14.8. Indien Kim Minten door overmacht (zoals genoemd in artikel 11) genoodzaakt is om de livedag, cursus of workshop te verplaatsen, behoudt de klant het recht op aanwezigheid voor een nader te bepalen datum zonder dat de klant recht heeft op restitutie van eventueel betaalde gelden.

ARTIKEL 15. BIJZONDERE BEPALINGEN ONDERHOUDSABONNEMENT KIM MINTEN

15.1. Kim Minten biedt een onderhoudsabonnement op abonnementsbasis voor een vast tarief per maand aan. De klant kan een abonnement aanvragen en afsluiten via de e-mail. Het onderhoudsabonnement kan worden afgesloten voor iedere website of academie, ook als deze niet door Kim Minten is ontwikkeld.

15.2 Het abonnement heeft een minimale looptijd van 6 maanden waarbij er maandelijks vooruit gefactureerd wordt, tenzij anders aangegeven. Vervolgens kan er tegen het einde van de abonnementsperiode worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van één maand.

15.3. Het abonnement wordt na de eerste 6 maanden telkens automatisch verlengd met één maand, tenzij er tijdig wordt opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van één maand.

15.4. Opzegging dient te geschieden door een e-mail te sturen naar kim@kimminten.nl.

15.5. Bij gedeeltelijke afname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats. Bij tussentijdse ontbinding van een abonnement blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van de volledige overeengekomen bedragen betreffende het abonnement.

15.6. Bij opzegging van het onderhoudsabonnement wordt software en plug-ins die door Kim Minten zijn geïnstalleerd verwijderd en kan de klant hier geen gebruik meer van maken.

15.7. Het mandaatverzoek voor de automatische incasso dient binnen 7 dagen door de klant te zijn geaccordeerd.

ARTIKEL 16. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

16.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Kim Minten en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

16.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Kim Minten alleen bindend indien en voor zover deze door Kim Minten uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

16.3. Indien Kim Minten op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

16.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

16.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Kim Minten hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

16.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Kim Minten partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

16.7. De klant en Kim Minten zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

16.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Midden-Nederland, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Kim Minten en de klant.